Yayım ve Yazım Kuralları


  1. YAZIM KURALLARI

Yayınlar internet ortamında, dosya eki olarak dergi web sayfası üzerinden gönderilecektir. Yazar(lar) ile ilgili bilgiler, hakem sürecinden geçtikten sonra, editör tarafından yazıya eklenecektir. Yayınlar, Microsoft Word programında yazılmalı, metin ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.

Başlık

Makale çalışmasında Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır. Başlıklar özetlerin üstünde, ilk harfleri büyük ve 14 punto (Bold ve Times New Roman Yazı Stili) olmalıdır.

Yazar(lar) Adı Bilgileri

Yazar adı ve soyadı, çalışmanın Türkçe-İngilizce başlığının altında iki tarafa yaslı olarak ve yazarlara ait bilgiler de adların altında ve italik olarak 10 punto; kurumu, görev yaptığı birim, bölüm adı, il/ülke, mail adresi ve yazara ait ORCID kodu eklenmelidir. 

Özet / Abstract ve Anahtar Kelimeler

Özgün makalelerde, en az 150 en fazla 250 kelimeden oluşan 10 punto Türkçe (Özet) ve İngilizce (Abstract) olmalıdır. Özet ve abstract altında ise en fazla 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) yer almalıdır.

 Sayfa Düzeni

Kâğıt Boyu                                                     A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk                                            2,5 cm

Alt Kenar Boşluk                                             2,5 cm

Sol Kenar Boşluk                                             2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk                                            2,5 cm

Yazı Tipi                                                          Times New Roman (İki yana yaslı)

Yazı Tipi Stili                                                    Normal

Boyutu (Normal Metin)                                   Başlıkta 12, Metinde 12, Özetlerde 10 punto

Boyutu (Dipnot Metin)                                    10 punto

Paragraf Aralığı                                               Önce 6 nk, sonra 6 nk

Satır Aralığı                                                     1.5

9.5. Başlıkların Numaralandırılması

Çalışma ana başlıklar Giriş kısmından itibaren numaralandırılmalıdır. Çalışma Ana Başlıklar, Alt başlıkları İlk Harfler Büyük ve Koyu olacak şekilde yazılmalıdır.

Örneğin:

  1. Giriş
  2. Kavramsal Çerçeve/Literatür İncelemesi
  3. Bulgular

     3.1. Demografik Bulgular

     3.2…..

  1. Tartışma ve Sonuç

      Kaynakça

 

Tablolar ve Şekiller

Tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık numaralandırılmış (Tablo 1., Tablo 2., Şekil 1., Şekil 2., Grafik 1., …,Grafik 2.,) bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her grafik, şekil veya tabloya bir başlık verilmelidir. Başlıklar, Times New Roman yazı tipinde olmalı ve normal kalınlıkta 11 punto ile yazılmalıdır. Tablo başlıkları, tablonun üstünde olmalıdır. Grafik ve şekil başlıkları, grafik veya şeklin altına olmalıdır. Her bir tablo ve şekil metin içindeki sıralanmasına göre ardışık olarak numaralandırıldıktan sonra, tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik başlığı yazılmalıdır. Başlıkların sadece ilk harfleri büyük olmalı sonra gelen cümleler küçük harfle devam etmelidir. Tablo, şekil veya grafik başlığı ile tablo arasındaki paragraf aralığı (6 nk) olmamalıdır. Tablolar ihtiyaç duyulması halinde yatay olarak da kullanılabilir. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 11 punto büyüklüğünde verilmelidir. Tablo, şekil vs. içindeki metin 8 veya 10 punto aralığında olmalıdır. Metinde yer alacak matematiksel denklemlere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır.

Tablo, grafik veya şekillere metin içinde atıf yapıldığında, numaraları ile birlikte metin yazı formatına uygun olarak kullanılmalıdır. ( Örneğin, bu açıklama için Tablo 1’de verilen tablo, Şekil 1’de verilen şekil ve Grafik 1’de verilen grafik örnek olarak cümle içinde kullanılmıştır.)

Metin İçinde Atıf Gösterme

Metin içinde yapılan atıflar için (Yazar soyadı, Yıl: Sayfa No) veya (Yazar soyadı, Yıl) biçimi kullanılmalı, dipnot şeklinde atıf gösterimi kullanılmamalıdır.

Örneğin:

Tek yazar;

(Yorulmaz, 2018).

İki yazar;

(Yorulmaz ve Alkan, 2019).

Üç veya daha fazla yazar;

ilk atıfta (Yorulmaz, Mansuroğlu ve Özbağ, 2020), sonraki atıflarda (Yorulmaz vd., 2020).

Cümlenin içinde gösterilecekse;

Kayhan’a göre (2019)……...

Bamyacı ve Tıkız (2018) yaptıkları çalışmada… .

Koca vd., (2017)……..sonucuna ulaşmışlardır.

Başarıcı ve Tanzer’in (2019) çalışmalarında tespit ettikleri…

Aynı parantez içinde birden fazla çalışmaya atıf yapılacak ise tarih sırasına göre ve aralarında noktalı virgül olmalı;

(Kayahan, 2002; Şahin, 2017; Taş ve Yorulmaz, 2020; Çınar, Özer ve Hazar, 2021)

Yazar olarak bir grup veya tüzel kişiye (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) atıf yapılıyorsa, ilk atıfta açık şekilde ve kısaltması ile birlikte, daha sonraki atıflarda ise sadece kısaltması kullanılır;

Cümle içinde kullanım: İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (IMEAK, 2020) tarafından yapılan araştırmada,…

Cümle sonunda kullanım: (İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası [IMEAK, 2020]).

Cümle içinde yabancı kurum için kullanım: Uluslararası Limanlar Birliği (International Association of Ports and Harbors-IAPH, 2020) tarafından yapılan araştırmada,...

Orijinal kaynağa ulaşılmadığı durumda kullanılan ikincil kaynağın künye bilgisi kaynakçada gösterilir ve atıf yapılırken de aktaran şeklinde belirtilir;

Barda’nın (1960) çalışmasında… (aktaran Akten, 2008).

…( Barda1960, aktaran Akten, 2008)

Doğrudan alıntı yapıldığı durumlarda italik, tırnak içinde ve sayfa numarası da belirtilmeli ve eğer alıntı üç satırdan fazla ise her iki taraftan 1 cm girinti yapılarak verilmelidir;

 “Güverte, makine ve yardımcı hizmetli sınıfı gemi adamları arasında, örgütsel vatandaşlık davranışları ve iş performansı açısından istatistiksel anlamda farklılıklar olduğu” belirlenmiştir (Yorulmaz, 2019: 79).

Literatürde geçen bazı liman tanımları aşağıda verilmiştir:

‘‘Limanlar, rıhtım veya iskelelerine gemilerin, deniz taşıma araçlarının yanaşıp bağlayabileceği veya su alanlarına demirleyebileceği          imkânları kapsayan, tekneden kıyıya, tekneden tekneye, kıyıdan tekneye yük veya insan nakli, teknelerin bağlanıp kaldırılması veya      demirlemeleri, eşyanın karada ve denizde teslimine kadar muhafazası için tesisleri ve imkânları bulunan sınırlandırılmış kara ve            deniz alanlarıdır.’’ (Altınçubuk, 1989:9).

Kaynakça

Makalede yararlanılan kaynaklar, Kaynakça başlığı altında verilir. Atıflardaki yazar adı ve tarih bilgisi kaynakçadaki yazar adı ve tarih bilgisi ile birebir aynı olmalıdır. Kaynakçada numaralandırma veya madde işaretleri kullanılmaz. Kitap, sempozyum/kongre ve dergi adları italik olarak yazılır. Kitap ve makale adlarında ilk harfleri büyük yazılır (bağlaçlar hariç). Makale veya bölüm başlığı italik yapılmaz, tırnak içinde verilmez. Başlığın sonuna nokta konulur. Kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Kaynakçada kullanılan kısaltmalar, referans verilen kaynağın dili gözetilmeksizin, makalenin yazım diline uygun yazılmalıdır. Örneğin yazım dili Türkçe olan bir makalede referans gösterilen kaynak İngilizce ise, yazarlar arasında “and” yerine “ve” kullanılmalıdır. Gönderilecek olan makalelerin kaynak gösterme kuralları aşağıda özetlenmiştir.

Kitaplar;

Stopford, M. (2009). Maritime Economics (3rd. Ed.). New York: Routledge.

Akten, N. ve Albayrak, M. A. (1988). Deniz Taşımacılığı Kılavuzu. İstanbul: Ekim Matbaası.

Editörlü Kitaplar;

Yorulmaz, M. (2019). The Effect of the Perceived Leadership Behaviors of Ship Managers on the Contextual Performance of Seafarers. Y. Cakirel (Ed.), Management and Organization: Various Approaches. (191-203). Berlin: Peter Lang.

Cerit, A.G., Deveci, D.A. ve Denktaş Şakar, G. (2013). Denizcilik İşletmeleri Yönetimi: Sınıflamalar, İşlevler ve Deniz Ulaştırması. A. G. Cerit, D.A. Deveci ve S. Esmer (Ed.), Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. (3-21). İstanbul: Beta Yayınları.

Dergiler;

Yorulmaz, M. (2019). Çalışan Algısına Göre Gemi Performansı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), 1053-1065.

Kayahan, E. (2019). Denizcilik Sektörü ve Lazerler. Deniz Ticareti Dergisi, Mayıs, 86-89.

Yorulmaz, M. and Birgün, S. (2017).  Maritime Transport Logistics Service Capabilities Impact on Customer Service and Financial Performance: An Application in the Turkish Maritime Sector.  Journal of Business Research - Turk, 9(3), 468-486.

Basarıcı, A. S., Satır, T. and Bamyacı, M. (2020). The Effect of Ship Operator-Based Empty Container Imbalance on Container Circulation. Marine Technology Society Journal54(4), 100-111.

Arıcan, O.H. ve Eroğlu, P.G.Ö. (2018). Yaşam Değerleri ve Tarzları (VALS) Modelinin, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Üzerindeki Rolüne Dair Kantitatif Bir Araştırma. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi,4(1), 135-144.

İnternet Kaynakları;

Şişmanyazıcı, H. (2017). Alternatif Deniz Yakıtları ve Yeni Bir Kavram Batarya Gemileri. Erişim Adresi: https://www.kaptanhaber.com/yazarlar/harun-sismanyazici/alternatif-deniz-yakitlari-ve-yeni-bir-kavram-batarya-gemileri/101081. (29.10.2020).

Konferans Bildirileri;

Yorulmaz, M. ve Alnıpak, S. (2019). Gemilerde Bilişim Teknolojileri Kullanmanın Yönetici Düzeyindeki Gemi Adamları Üzerindeki Etkisi.  VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 108-113, İstanbul.

Özbağ, K. G. (2017).   A Research on Corporate Social Responsibility Perceptıons of Marıtıme Faculty Students,  1st. Internatıonal Congress on Tourısm, Economıc and Busıness Scıences, 01-05, Macedonia.

Taş, A. and Alkan, G. (2016). Analysis of Grounding Accidents in the Mediterranean and the Aegean Sea Coast of Turkey. The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportations, 290-300, Bodrum/Muğla.

Tezler;

Çınar, İ. (2021). Lazerle Yüzey İşlemenin Bronz Pervaneler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Arslan, O. (2021). The Social Sustainability Model for Maritime Labor Force. (Unpublished Doctoral Dissertation). Piri Reis University, Graduate Institute, İstanbul.

Makale yazım kurallarının olduğu şablona bu linkten erişebilirsiniz: https://jomaramphora.org/statik/b3ea1e5b-cf96-4a8f-81fa-5ba076c6b75ejomaramphora.06.2022_SON (1).docx