Tanker Gemilerinde Kargo İşlemleri Esnasındaki Yangın Risklerinin Kök Sebeplerinin Tespiti ve Bow Tie ile Analizi

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 1-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ham petrol, kimyasal ve ürün taşıyan tanker gemilerinde oluşabilecek operasyonel risklerde belirleyici olan faktörlerin analizlerinin gerçekleştirilmesi ve bunlara yönelik tedbirlerin alınması sayesinde denizde emniyeti arttırmaktır. Böylece yangın kazaları ile ilgili risklerin kök sebepleri ortaya çıkarılarak daha etkili önlemlerin alınması sağlanacaktır.

Çalışmamızda kullanılmak üzere 2000-2020 yılları arasında meydana gelmiş gemi kazaları incelenmiştir. Çeşitli veri tabanlarında kayıtlı 8820 deniz kazasından 288 tanesi tanker gemilerinde meydana gelmiş yangın kazalarıdır. Çalışmamızın konusu, amacı ve hedefleriyle uyumlu olan 27 adet kaza raporu ve 11 adet yıllık kümülatif raporlarından elde edilen veriler kullanılmıştır. İncelenen raporlar doğrultusunda yangına sebebiyet veren riskler, kök nedenler ve hata zincirleri tespit edilmiştir. Bu risklerin önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler yapılan analiz sonucunda belirlenmiştir.

Çalışmaya konu olan tanker tipleri kategorisinde tanker taşımacılığı ve/veya işletmeciliği yapan 15 denizcilik firması yetkilileriyle ve tankerlerde görev yapmış zabitan ve mühendislerle, denizcilik kökenli akademisyenlerle ve risk analizleri konusunda uzman kurumlarla ve risk değerlendirme uzmanlarıyla görüşmeler ve mülakatlar yapılmıştır. Araştırmaya yönelik elde edilen veriler Bow Tie Pro programı kullanılarak Bow Tie tekniği ile analiz edilmiştir.

Yangın tehlikesi ve risklerinin kök sebeplerinin tespiti için önemli olayların kaynağına ulaşılmış, tehditler, sonuçlar ve bariyerlerin durumu analiz edilerek olaylara özgü sonuçlar irdelenmiş ve sonuçlara ulaşılmıştır. 

Keywords

Abstract

The aim the study is to increase safety at sea by analyzing the factors that determine the operational risks that may occur in tanker ships carrying crude oil, chemicals and products and taking measures for them. Thus, the root causes of the risks related to fire accidents will be revealed and effective measures could be taken for tankers will be recommended.

Ship accidents that occurred between the years 2000-2020 were examined. Of the 8820 maritime accidents registered in various databases, 288 were fire accidents that occurred on tanker ships. Additionally, data obtained from 27 accident reports and 11 annual cumulative reports, which were compatible with the subject, aim and objectives of our study, were used. In line with the reports examined, the risks that cause the fire, root causes and fault chains have been determined. The measures to be taken to prevent these risks were determined as a result of the analysis.

In the category of tanker types subject to the study, some interviews were conducted with officials of 15 maritime companies engaged in tanker transportation and/or operation, officers and engineers who worked on tankers, academicians of maritime origin, institutions specialized in risk analysis, and risk assessment experts. The data obtained for the research were analyzed with the Bow Tie technique using the Bow Tie Pro program.

In order to determine the root causes of fire hazards and risks, the source of important events has been reached, threats, consequences and the situation of barriers have been analyzed, and event-specific results have been examined and conclusions have been reached.

Keywords